Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัคร พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน

บทความ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัคร พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

กรมโยธา ธิการและผังเมืองเปิด รับ สมัครงาน เป็น พนัก งาน ราชการ ทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

#การรับ สมัครงาน #

ขอและยื่นใบ สมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธา ธการและผังเมือง

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลา ราชการ

Key Word : สมัครงาน,รับสมัครงาน,หางาน,งานราชการ,พนักงานราชการ,กรมโยธา,พนักงานตรวจสอบภายใน,ราชการ

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com